Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Главная  Лучшие    Популярные   Список   Добавить
Каталог файлов » Чертежи и проекты » Архитектурно-строительные чертежи » Европейские чертежи
Проект инженерных сетей столовой. Эстония. Европейские чертежи
Разместил: admin Категория: Европейские чертежи
Размер: 0 Bytes Раздел:
Дата: 07.06.2015 Скачали: 50
Поделиться

Проект инженерных сетей столовой. ЭстонияПроект модернизации инженерных сетей столовой (кухни) детского сада. Модернизации подлежало водоснабжение, электрика, канализация, систем пожарной сигнализации, вентиляции и отопления. 

Проект на эстонском языке. Проект выполнен по европейским стандартам (ЕТ, EVS, EVS-EN), перечисленным ниже.Проект инженерных сетей столовой. Эстония

европейские чертежи

Эстония. Европейские чертежи

Проект инженерных сетей столовой. Эстония. Европейские чертежи

 1.1       TULEOHUTUSNÕUDED

 1.1.1 KASUTATUD NORMDOKUMENTIDE LOETELU

Vabariigi Valitsuse määrus nr. 315, Ehitisele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuded

ET-1 0109-0235   Ehitiste tuleohutus. Osa 1. Üldeeskiri

ET-1 0109-0192   Ehitiste tuleohutus. Osa 11: Suitsu eemaldamine hoonest tulekahju korral.

EVS 620-2:2011   Tuleohutus. Osa 2. Ohutusmärgid

EVS 919:2013      Suitsutõrje

EVS 812-2:2014  Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

EVS 812-7:2008   Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine                                                                       projekteerimise ja ehitamise käigus

EVS 871:2010      Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused

EVS-EN 50172:2005  Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

 

 1.1.2 ARVESTUSLIK INIMESTE ARV HOONES JA TÕENÄOLISELT VÕIMALIK MAKSIMAALNE HOONES VIIBIVATE

INIMESTE ARV

Köögis töötavad pidevalt 3-4 inimest.

 

 1.1.3 HOONE KASUTUSVIIS

IV – koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool) 

 1.1.4 HOONE TULEPÜSIVUSKLASS

TP1 (tuldtakistav) 

 1.1.5 KANDEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSED

Maapealsed konstruktsioonid peavad vastama min kandekonstruktsioonide tulepüsivusele R60.

Sektsioonide vaheliste avade tulepüsivus min 50% konstruktsiooni tulepüsivuse klassist.  

 1.1.6 KORRUSTE ARV

Hoone on kahekorruseline, osaliselt - keldrikorrus. 

 1.1.7 PÕRANDATE KLASS

TP-1 klassi ehitises paiknevate ruumide põrandate pinnakihile esitatavad nõuded tuletundlikkusele:

       ruumid üldiselt (IV kasutusviis)        

 1.1.8 SISESEINTE JA LAGEDE PINNAKIHI TULETUNDLIKKUSE KLASS

TP-1 klassi ehitises paiknevate ruumide siseseinte ja lagede pinnakihile esitatavad nõuded tuletundlikkusele:

ruumid üldiselt (IV kasutusviis)               C-s2, d1 

 1.1.9 VÄLISSEINTE PINNAKIHI TULETUNDLIKKUSE KLASS

Välisseinte pinnakihi, õhutuspilu välis- ja sisepinna süttivustundlikkuse klass B-s1, d0; osaliselt võib kasutada materjale D2-s2,d2. 

 1.1.10 KATUSEKATTE KLASS

Antud projekti mahus ei kajastata. 

 1.1.11 HOONE JAOTUS TULETÕKKESEKTSIOONIDEKS, SEKTSIOONIDE PIIRDEKONSTR. TULEPÜSIVUSKLASS

TP-1 klassi IV kasutusviisiga hoones moodustatav tuletõkkesektsiooni piirpindala on 2400m². Tuletõkkesektsiooni piirdetarind peab vastama tulepüsivusklassile (eripõlemiskoormus alla 600 MJ/m²) EI60. Avad tuletõkkesektsioonide tarindites pool nõutavast seina tulepüsivusklassist ehk EI 30. Vahelaed peavad vastama tulepüsivusklassile R60.

Köök ei ole eraldi tuletõkkesektsioon. 

 1.1.12 EVAKUATSIOONITEEDE JA -PÄÄSUDE KIRJELDUS

Köögist on võimalik turvaliselt evakueeruda tulekahju või muu hädaohuolukorra puhul. Evakuatsioonitee pealmaa vaba kõrgus on 2100mm. Evakuatsiooniks vajalikud uksed avanevad kohati evakueerumise vastassuunas, kuna nende kaudu evakueeruvate inimeste arv ei ole suurem kui 30. Välistrepi laius on 1500mm. Evakuatsioonitee ei ületa 45m. 

 1.1.13 SUITSUÄRASTUS, PAISKPINNAD

Suitsueemaldus köögist toimub kahe avaneva akna kaudu (avatava osa mõõdud 1500x1300mm), tuulekojast ja abiruumist – välisukse kaudu. 

 1.1.14 TULEOHUTUSABINÕUD HOONES (kustutid, vesikud, viidad, avariivalgustus jne)

Antud projekti mahus ei kajastata.

Köök peab olema varustatud F klassi kustutiga (6 kg). 

 1.1.15 TULEOHUTUSABINÕUD HOONE VÄLISPERIMEETRIL (pääsud katusele, katuse turvaelemendid jne)

Antud projekti mahus ei kajastata. 

 1.1.16 KOMMUNIKATSIOONIDE LÄBIVIIGUD TULETÕKKE KONSTRUKTSIOONIDES

Kommunikatsioonide läbiviigud tarinditest teha tarinditega sama tulepüsivusastmega. Tuletõkketarindist läbiviigul kasutatakse ventilatsioonitorustikel tuletõkkeklappe, vee- ja kanalisatsioonitorudel tuletõkkemansette. 

3.3.17 VENTILATSIOON

Ventilatsioon lahendatakse mehaanilise sissepuhke-  ja väljatõmbe süsteemiga. Sissepuhke seade paigaldatakse laoruumi lae alla. Õhuvõtt laadimisukse kohalt. Sissepuhke seade on kompleksne tehase seade isoleeritud kestas.

Kuumseadmete kohale paigaldatakse rasvafiltritega kumu.

Väljatõmme viiakse läbi 2. korruse tualettruumi katusele kuhu paigaldatakse katuseventilaator.

 

AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM

 

1.      üldosa.

Käesoleva projekti objektiks on lasteaed „KRÕLL“, aadressiga Anne 67, Tartu, köögi rekonstrueerimine. Käesolev töö kuulub köögiploki ümberehitustööde projekti eriosade kosseisu.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, edaspidi ATS, väikesemahulise laiendamise projekteerimisel juhinduti järgmistest normdokumentidest:

EVS-EN 54 “Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem“

Siseministri 07.jaan.2013 määrus nr.1, „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised,kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse

Vabariigi Valitsuse määrus nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”

 

2.      TÖÖDE MAHT.

Hoones, sealhulgas köögiploki ruumides,  on ATS välja ehitatud. Köögiploki renoveerimise mahus on projekteeritud köögile uus ventilatsioonisüsteem, mida juhitakse ja millele antakse elektritoide JK-KÖÖK kaudu.

Renoveerimistööde üldehitustööde mahtu kuulub ka ruumide siseviimistluse uuendamine, mis eeldab ATS ajutist demonteerimist köögiploki ruumidest.

Loetletud kahest tööst tuleneb köesolevas projektis käsitletavate ATS ehitustööde maht:

1.      Lammutustööde staadiumis tuleb köögiploki alarmiseadmed ja andurid koos paigaldusaluste ja juhtmestikuga maha võtta ja puhastada. Kaablid tuleb asendada uutega. Andurid ja alarmiseadmed tuleb puhastada ja kontrollida ning paigaldada ehitustööde sobivas staadiumis tagasi. Ülejäänud koolihoone ATS peab jääma ehitustööde ajaks töökorda. Selleks on muuhulgas tarvis köögiploki ruume kontrolliva avastamispiirkonna liinilõpu takisti tuua selle avastamispiirkonna kaugeima allesjäänud anduri juurde. (Avastamispiirkonna taastamisel tuleb takisti paigaldada tagasi vastava avastava anduriahela lõppu.)

2.      ATS kesksedmest tehakse ühendus tulekindla kaabliga kilpi JK-KÖÖK, kuhu on ette nähtud paigaldada ventilatsioonisüsteemi blokeerimise tarbeks 230 V tööpinget taluva ümberlülituva kontaktipaariga vaherelee, mida juhitakse ATS kesksedme häireväljundist. Vajalikud ühendused kilbis ventilatsioonisüsteemi plokeeringu  toimimiseks teeb ventilatsioonisüsteemi paigaldaja.

 

Sedavõrd väikesemahulised ATS ümberehitustööd on otstarbekas tellida olemasoleva süsteemi hooldajalt. Kui paigaldustöid võetakse tegema mõni teine firma, siis tuleb igasugused olemasoleva ATS komponente puudutavad tööd kooskõlastada olemasoleva süsteemi hooldajaga.

Lisatav ventilatsioonisüsteemi blokeering pole käsiteldav niipalju omaette süsteemina, et selle hooldust lahutada ülejäänud ATS hooldusest. Komponendirikete ja montaaži kvaliteeti puudutavates küsimustes aga annab paigaldaja tehtud töödele vähemalt kaheaastase garantii kui ehitustööde Leping ei nõua teisiti.

 

3.      ÜLEANDMISDOKUMENTATSIOON JA KOOLITUS.

Paigaldaja koostab tehtud tööde mahus teostusjoonised ja täiendab hooldus- ja kasutusjuhendit.

 

Projekti hanke mahus eraldi koolitust läbi ei viida. Tellija poolt määratud töötajat informeeritakse täiendava blokeeringu olemasolust ja tutvustatakse talle selle töörežiimi. 

 

 

Поделиться


Eще из данной категории

Проект малоквартирного дома. Латвия
Резиденция 2-х этажная площадью 480 кв.м в Черногории
Проект ремонта фасадов (Латвия)
Проект торгового комплекса. Литовские чертежи
Проект инженерных сетей столовой. Эстония. Европейские чертежи
Проект реконструкции аквапарка. Эстония
Европейские чертежи. Проект ВК. Эстония
Польский проект жилого дома со встроенным магазином.
Администратор
Рейтинг
4.76

Пункты: 93
Регистрация: 20.12.2008

Чтобы понять о чем речь, в браузере нажмите правой кнопкой и нажмите перевести на русский.

Ваше сообщение будет опубликовано только после проверки и разрешения администратора.
Ваше имя:
Комментарий:
Секретный код:
Секретный код
Повторить:

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме

Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
Как соединить алюминий 95 кв с медным кабелем? 3 32
Нужно ли разрешение на ввод крана в эксплуатацию? 2 32
При включении нагрузки растет напряжение 2 40
устройство приточно-вытяжной и аварийной вентиляции в здании смазочного дизель 2 70
Типовые инструкций по эксплуатации и обслуживанию оборудования подстанций 12 5034
GeoRecounter - работа с координатами и автоматизация в AutoCAD 1 748
Плавный пуск двигателя для перекачки газа 11 131
Автоматы для квартиры 10 162
Чертеж гальванического/травильного цеха 0 81
Автоматы авм4св (400а)? И авм 10св/нв (1000а) 7 5269
Скрутка алюминия с луженой медью 5 1066
Налог для самозанятых граждан. Обсуждение 65 2496
Принудительная бетономешалка своими руками 27 7722
Схема для регулирования оборотов электродвигателя 4 5284
МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 2 1114

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Проект пожежної сигналізації виконано зг… ...

Фундамент под контейнер с устройством уп… ...

Автоматическая установка пожарной сигнал… ...

Проектом предусмотрено устройство сетей … ...

Содержание СН 4.04.01-2019 1 Область пр… ...

Плавающий