Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Плавающий

Главная  Лучшие    Популярные   Список   Добавить
Каталог файлов » Чертежи и проекты » Архитектурно-строительные чертежи » Европейские чертежи
Европейские чертежи. Проект ВК. Эстония
Разместил: admin Категория: Европейские чертежи
Размер: 3.72 MB Раздел: ВК Europe
Дата: 28.03.2015 Скачали: 55
Поделиться

Европейские чертежи. Проект ВК. ЭстонияПроект наружных сетей водопровода и канализации.

Страна производства - Эстония.

Объект - детский сад.

Все чертежи на эстонском, через онлайн переводчик можно все прекрасно перевести и понять.Скрины чертежей

 

Эстонские чертежи

Эстонские чертежи

 

Видео чертежей

 

 

Пояснительная записка на эстонском:

SISUKORD

  

ASUKOHA SKEEM... 3

ÜLDOSA.. 4

Koondandmed.. 4

1.    SISSEJUHATUS. 5

2.    Olukorra kirjeldus. 6

3.    projektlahendus. 7

3.1.     Veetorustik. 7

3.2.     Kanalisatsioonitorustik. 7

3.3.     Sajuveetorustik. 7

3.4.     Lasteaia ümbruse vertikaalplaneering. 8

4.    EHITUSTÖÖD.. 10

4.1.     Tööde piirid. 10

4.2.     Pinnase ja torutööde üldised nõuded. 10

4.3.     Kivisillutise ehitus. 11

4.4.     Jäätmete käitlemine. 11

5.    Materjalide vajadus. 12

 

 

Lisad

 

Lisa 1.  Kooskõlastused

Lisa 2.  AS Tartu Veevärk tehnilised tingimused

Lisa 3.  Kanalisatsioonikaevude tellimislehed

Lisa 4.  Sademeveekanalisatsioonikaevude tellimislehed

Lisa 5.  Sademeveekanalisatsiooni restkaevude tellimisleht

 

Joonis 1.  Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustik       M 1:500                                       Joonis 2.  Projekteeritud sajuveetorustik                                   M 1:500

Joonis 3.  Lasteaia ümbruse vertikaalplaneering                   M 1:250

Joonis 4.  Kelgumägi mänguväljakul                                    M 1:200

Joonis 5.  Lõiked A – A  ja  B - B                                         M 1:50

Joonis 6.  Pikiprofiil 1 (KK-1…KK-6,  SK-1…SK8)          M 1:50,  1:500 

Joonis 7.  Pikiprofiil 1 (KK-2…KK-10,  SK-2…SK11)      M 1:50,  1:500


Projekti nimetus:                     Akadeemia tn 2 lasteaia vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustik ning vertikaalplaneering

Staadium:                               Põhiprojekt

Töö nr:                                               047/2008

Objekti asukoht:                     Tartu maakond Ülenurme vald ja Tartu linn

 

Tellija:                                     Tartu LV HO

Projekteerija :                         Keskkond & Partnerid OÜ,  reg. nr. 11006388,

                                            Registreeringu nr. EEP000544  Vasara 50,  51003 TARTU; tel.: 733 0350;                                                                         fax: 730 4448

Kontaktisikud:                         Tellija poolt – Martin Meibach tel.: 7361433

                                            Projekteerija poolt – Mihkel Gross, projektijuht,

tel.: 55 25 775

Töö vastutav täitja:                Mihkel Gross, dipl. hüdrotehnikainsener, tehnikamagister

OBJEKTI

KOORDINAADID (L-Est' 97)

 

KINNISTU KATASTRIÜKSUSE TUNNUS

 

VEETORUSTIKU PIKKUS

 

KANALISATSIOONITORUSTIKU KOGUPIKKUS

 

SAJUVEETORUSTIKU KOGUPIKKUS

 

 

 

GEODEETILINE ALUS

 

 

 

X 6473700

Y 659180

 

79507:037:0011

 

30 m

 

107 m

 

 

188 m

 

 

 

Mõõdistatud  OÜ Tartu Kinnisvara Grupp poolt jaanuaris 2007. a

Koordinaadid L‑Est süsteemis, kõrgused Balti süsteemis

 

 

Käesolev projekt on koostatud Tartu linnavalitsuse Haridusosakonna tellimusel. Projekti eesmärk on Akadeemia tn. 2 lasteaia ümber korrastada pinnakatted, rekonstrueerida vee-, kanalisatsiooni- ja sajuveetorustikud. Ühtlasi soovib lasteaia juhatus mänguväljaku alale pinnasest kelgumäge, mida soojal ajal saab kasutada muudel eesmärkidel.

 

Projekti koostamise eel on tehtud objekti ülevaatus. Kasutatud on järgmisi lähtematerjale:

 • OÜ Keskkond & Partnerid hinnapakkumine.
 • OÜ Tartu Kinnisvara Grupp poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr. M-006-07, mõõdistusaeg 01. 2007.
 • OÜ Avek Maa poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr. AM-736/08, mõõdistusaeg 10.2008.

  

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente:

 • Riigikogu 15. mai 2002. a seadus RT I 2002, 47, 297 “Ehitusseadus”.
 • Riigikogu 11. mai 1994. a seadus RT I 1994, 40, 655 „Veeseadus“.
 • Riigikogu 10.veebruar1999. a seadus RT I 1999, 25, 363 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus“.
 • EVS 843:2004. Linnatänavad
 • EVS 848:2003. Ühiskanalisatsioonivõrk
 • EVS 847-3:2003. Osa 3: Veevärgi projekteerimine
 • EVS 846:2003. Kinnistu kanalisatsioon
 • EVS 835:2003. Kinnistu veevärgi projekteerimine
 • Maa RYL 2000. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid.

Lasteaed asub Tartu linnas, Akadeemia tänaval, maja nr. 2. Kinnistu suurus on 6182 m2. Sellel asuvad mitmes ehitusjärgus ehitatud lasteaia hoone, mänguväljak ja juurdepääsutee, mida kasutavad lastevanemad ajutise parkimiskohana ja lasteaeda teenindav transport. Lasteaia hoone on osaliselt amortiseerunud, samuti ümber hoone paiknevad torustikud. Kõik torustikud (vesi, kanalisatsioon ja sajuveekanalisatsioon) tuleb täielikult rekonstrueerida. 

Lasteaia juurdepääsutee on kitsas, selle katteks olev asfalt ja betoon on lagunenud, autode ümberpööramiskoht, mida personal kasutab oma autode parklana on ilma pinnakatteta. Vihmade ajal muutub see poriseks. 

Lasteaia hoonet osaliselt ümbritsev betoonist parapett on ära vajunud ja laseb vihmavee vundamenti pidi alla vajuma. Seepärast on keldri seinad märjad, keldri ruumid rõsked ja hallitavad. Maja taga on asfaltkattega lohukoht, kust sajuvesi ära ei valgu. See koguneb loiku  mis teatud suuruse juures hakkab maja vundamendi vahele vajuma. 

Koos maja rekonstrueerimisega tuleb korda teha ka kõik välistorustikud ja pinnakatted, samuti tuleb maja ette rajada seitsmekohaline autoparkla lastevanematele. Maja taha saavad parkida oma autod lasteaia töötajad.

 Kinnistu idanurgas paikneb looduskaitsealune Mandzhuuria pähklipuu. Kuna rekonstrueeritavad rajatised asuvad selle puu 50 m kaitsevööndis, tuleb taotleda kaitstava loodusliku objekti valitsejalt nõusolekut käesoleva projektiga ettenähtud tegevuste teostamiseks.

Projekteeritud veetorustik on Akadeemia 2 lasteaia uus majaühendustorustik. Ühendus Akadeemia tänava rekonstrueeritava veetoruga tehakse olemasoleva veekaevu kohal.

 

Uus majaühendustorustik on projekteeritud läbimõõduga De 50.

 

Projekteeritud veetorustik tuleb rajada PE (standard EN 12201, ISO 4427) torudest surveklassiga PN10. Torustiku SDR suhe ei tohi olla suurem kui 17. Lasteaia sisendisse (veesõlme) tuleb paigaldada AS Tartu Veevägi nõuetele vastav veemõõdusõlm.

 

Lasteaia krundi piirist 0,5 m väljapoole tuleb paigaldada maakraan DN50, mis tuleb varustada teleskoopse spindlipikenduse ja kapega. Kape koormustaluvus peab olema 25T. Veetorustiku peale peab jääma vähemalt 2 m pinnast.

 

Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke.

 

Veetorustiku asendiplaan vt. joonis 1.

Kahele poole lasteaia hoonet paigaldatakse uus kanalisatsioonitorustik. Projekteeritud kanalisatsioonitorustik koosneb isevoolsetest torulõikudest ja kanalisatsioonikaevudest De 400/315. Vaid ühinemiskaev KK-2 on läbimõõduga De 560/500. Ühinemine Akadeemia tänava uue, projekteeritud kanalisatsioonitorustikuga toimub kaevus K-4. Lasteaia territooriumil hargneb torustik kaheks haruks. See toimub projekteeritud autoparkla alal, vana, likvideeritava septiku kõrval.

 

Lasteaia köögist väljuva kanalisatsioonitoru harule, kaevude KK-4 ja KK-6 vahele, tuleb paigaldada rasvapüüdur jõudlusega 3 l/s.

 

Kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC või PP (standard EN 1401) muhvtorudest. Torude rõngasjäikusklass peab olema SN8 ja minimaalne lang 6‰. Torustikule on ette nähtud paigaldada teleskoopsed plastkaevud. Kaevud tuleb varustada malmluukidega, mille koormustaluvus on 25 T.

 

Sajuveetorustik on ette nähtud lasteaia katusele ja hoonet ümbritseva kõvakattega aladel tekkiva sajuvee ärajuhtimiseks.

 

Lasteaia katuste ja parklate kogupindala on 0,1 ha. Sajuvee maksimaalne arvutuslik vooluhulk sellelt alalt on 30 l/s. Lasteaiale on projekteeritud sademeveetoru läbimõõduga De160 ja De 200 mm languga 6 ‰. Sajuveetorustik hargneb kaheks haruks samas kohas, kus kanalisatsioonitorustik.

 

Isevoolne sajuveetorustik tuleb teha PP (standard SFS 3453) muhvtorudest, rõngasjäikusklassiga SN8. Torustikule on ette nähtud paigaldada De 400/315 teleskoopsed kaevud. Kaevud tuleb varustada malmluukidega, mille koormustaluvus on 25 T.

 

Sajuvee vastuvõtuks on projekteeritud 7 restkaevu ja maja taha üks vihmavee vastuvõtukaev, kuhu juhitakse otse üks maja vihmaveetoru. Neil restkaevudel, mis jäävad tee serva, tuleb kasutada kandilist resti, tee keskel olevatel kaevudel ümmargust resti.

 

Autoparklas on 7 parkimiskohta, seepärast õlipüüdurit ei ole projekteeritud.

Lasteaia hoone ümbruses koostatakse vertikaalplaneering autodega sõidetavale alale, maja tagusele õuealale ja mänguväljakule kohta, kuhu tuleb kelgumägi. Kõik alad on erineva pinnakattega.

 

Asfaltkattega  kaetakse autoparkla ja lasteaiast põhja poole jääv ala, kus sõidavad autod.

Autoteele ja parklale on projekteeritud järgmine kattekonstruktsioon:

 • asfaltbetoon TAB-12 II                                                                h = 6 cm
 • paekillustikust aluskiht (fr 16…32)                                                  h = 20 cm
 • keskliivast (K>2 m/d) dreenikiht                                                     h = 15-20 cm

 

Autotee ja parkla alalt tuleb eemaldada vana asfalt, betoon ja pinnas ca 40 cm sügavuselt. Tasandatud ja tihendatud pinnasele tuleb paigaldada liivast dreenikiht. Tee ja parkla dreenikihis tuleb kasutada keskliiva filtratsioonimooduliga K>2 m/ööp. Liiva tihendustegur peab olema vähemalt 95%. Killustikalus tuleb ehitada kiilumismeetodil, kasutades paekillustikku fraktsiooniga 16…32 mm. Killustiku purunemiskindluse klass peab olema vähemalt III ja külmakindlus vähemalt 25. Tasandatud, tihendatud ja õige profiili saanud killustiku peale tuleb paigaldada asfaltbetooni TAB 12-II kiht, paksusega 5 cm. Asfaltbetooni tihendustegur peab jääma vahemikku 97-100%.

 

Parkla ja autotee äärde tuleb paigaldada äärekivid (150x290x800), mis jäävad asfaldi pinnast 12…15 cm kõrgemale. Vastu hoonet paigaldatava asfaldi äärde äärekivi ei paigaldata.

 

Asfaltbetooni koostis ja paigaldamine peab olema kooskõlas Eesti Asfaldiliidu standardiga „Asfaldinormid AL ST 1-02“ ja Maanteeameti peadirektori käskkirjaga „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhend“.

 

Kivisillutisega kaetakse hoonet ümbritsev ala ja kõnniteed.

Lasteaia hoone ümber (va. põhjapoolne, asfaltkattega ala) on projekteeritud kivisillutisega (n. Kloostrikivi, h = 6 cm) pinnakate. Kivide alla tuleb teha kruusast (0…16 mm) või killustikust (0…10 mm) ja liivast alus. Kruusa- või killustikukihi paksus (sõltuvalt sillutisealusest pinnasest) on 10…15 cm ja selle peal liivakihi paksus on 3 cm.  Vahetult hoone vundamendi juurde tuleb liivakihi alla paigaldada HDPE kilest geomembraan. Selle alla tuleb omakorda paigaldada 5…10 cm liivast tasanduskiht või paksem geotekstiil, mis kaitseb kilet vigastuste eest. Geomembraan tuleb hoone vundamendi juures üles pöörata. Vundamendi ja geomembraani vahele tuleb raputada savipulbrit või bentoniitjahu 1 kg jooksva meetri kohta.

 

Hoonest juures, 2 m laiusel ribal, on kivisillutisele ette nähtud kalle 3% hoonest eemale. Edasi on pinna kalle 1,5 % hoonest eemale. Sellise konstruktsiooni korral voolab sajuvesi hoone seinast kiiresti eemale, restkaevudesse, ega saa valguda piki vundamenti alla. Nii jäävad vundamendid ja keldri seinad kuivaks ning keldrite mikrokliima paraneb.

 

Kivisillutise serva tuleb paigaldada kõnnitee äärekivid (80x200x1000)

 

Kelgumägi, mis on projekteeritud lasteaia hoone taha mänguväljakule, on murukattega. Kelgumäe kõrgus on ca 1,7 m ja see on põhiplaanilt neljakandiline. Kelgumägi on ebasümmeetriline, st. tagumised küljed on järsemad (1:~2 ehk 12º) ja õuepoolsed lamedamad (1:~3 ehk 19º). Kelkudega saab alla lasta piki lamedamaid nõlvasid nii, et õues kasvav suur puu ei jää kelguteele ette ja seda ei pea maha võtma. Kuna üks kelgunõlv on lõunasuunaline, sulab lumi seal kiiresti ja selle nõlva kasutusaeg on lühike. Kelgumäe peal on 2 x 2 m tasane ala.

 

Kelgumäe kahele diagonaalile on projekteeritud trepid, mille võib teha pinnasest. Trepiastmete servad tuleb toestada kas puiduga (lauad, prussid) või kividega. Astmete kõrgus on 11…12 cm ja laius ca 50 cm. Trepi laius on allosas 0,8 m ja ülaosas 0,6 m.

 

Kelgumäe ehitamiseks võib kasutada lasteaia ümbert väljakaevatavat pinnast. Asfaldi- ja betoonijäätmed ei ole soovitavad, samuti saastunud pinnas vana katlamaja piirkonnast. Lõpuks tuleb mägi katta kasvupinnasega ja murustada. Kuna järsemaid nõlvu on raske hooldada, võib sinna rajada madala haljastuse.

Torutööde piirid sõltuvad sellest, millal rekonstrueeritakse Akadeemia tänava torustikud (vesi, kanalisatsioon, sajuveekanalisatsioon, kaugküttetorustik):

 1. Kui tänavatorustikud rekonstrueeritakse enne lasteaia kinnistusiseste torustike rekonstrueerimist, siis on töövõtupiiriks kinnistu piir.
 2. Kui lasteaia kinnistul toimuvad tööd varem, on töövõtupiiriks olemasolevad vee- ja kanalisatsioonikaevud. Tänava alale jäävate torude pikkused ei kajastu materjalide mahutabelis.

 

Sajuvee- ja kanalisatsioonitoru omavaheline ühendamine  (kaevud KK-1 ja SK-1) võib toimuda AS Tartu Veevärk loa alusel.

 

Поделиться


Eще из данной категории

Проект малоквартирного дома. Латвия
Резиденция 2-х этажная площадью 480 кв.м в Черногории
Проект ремонта фасадов (Латвия)
Проект торгового комплекса. Литовские чертежи
Проект инженерных сетей столовой. Эстония. Европейские чертежи
Проект реконструкции аквапарка. Эстония
Европейские чертежи. Проект ВК. Эстония
Польский проект жилого дома со встроенным магазином.
Если у вас есть вопросы или критика на материал пишите в комментариях или на форуме
Ваше сообщение будет опубликовано только после проверки и разрешения администратора.
Ваше имя:
Комментарий:
Секретный код:
Секретный код
Повторить:

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Проектом предусмотрено устройство сетей … ...

Содержание СН 4.04.01-2019 1 Область пр… ...

2. Программа определения грузоподъёмност… ...

Проект блочно-модульной котельной. Конст… ...

Планировка лагеря Площадь Лагеря занима… ...